SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Demografické příčiny zániku velmoci

Demografické příčiny zániku velmoci

demokracie

Po znovuobjevení Ameriky se na území dnešních USA a Kanady stěhovaly z Evropy všechny národy. Do nové země tak odcházeli především ti nespokojení, pronásledovaní, chudí, avšak dostatečně schopní a odvážní. Jejich dobývání a zvelebování nové země však nebylo bezpracné, ale vykoupené obrovským úsilím, dřinou, obětováním životů v každodenním boji. Důkazem toho, že vybudování nové země bylo vykoupeno obrovským úsilím a oběťmi je století po objevení Ameriky, kdy byla pod nadvládou Španělska. Tato země tak měla ideální příležitost předvést svoje schopnosti na novém území a přivést je k rozkvětu. Jak se ukázalo, kromě drancování nebyl tento národ schopen ničeho, a proto byl logicky vystřídán ostatními národy Evropy. Tyto národy se v tavicím kotlíku bouřlivého dobývání nových území, překotného technického rozvoje a politických střetů zvolna přeměňovaly v nový národ založený na ideálech svých zakladatelů. Všichni tito lidé a jejich potomci tak za méně, než sto padesát let vybudovali světovou velmoc. Prosperující zemi skýtající možnosti, jak se vžilo v okřídleném rčení, neomezené.

Již mnoho desetiletí jsou Spojené státy hlavním lákadlem pro všechny z chudých zemí, zatímco se ale velmi rozmýšlela a dodnes rozmýšlí přijímat Evropany, a to i prchajícími před komunistickou diktaturou ve druhé polovině minulého století (tedy vážně ohroženými a chudými), byla a je stále otevřena všem z Mexika, Střední a Jižní Ameriky a Asie. Mezi těmito národy dominují bohužel právě potomci španělských dobyvatelů, kteří se také nazývají Hispánci nebo Latinoameričany. Tedy potomci těch, kdo již jednou předvedli, že jedinou jejich schopností je ničit, loupit, vraždit a drancovat zemi. Rozvrátit původní civilizace, nakrást zlato a zanechat za sebou mrtvou a pustou zem. Žádný rozvoj, rozkvět, ale zhouba a nicota.

Uvedený trend nedůvěry vůči bílým Evropanům a otevřená náruč vůči všem ze Střední a Jižní Ameriky byl a je podporován Demokratickou stranou, a zvláště klanem Kennedyů z čistě zištných důvodů, změnou demografického složení populace posílit stávající a vytvořit novou voličskou základnu pro svoji stranu. Dlužno podotknout, že nejprve byl mnohými občany vnímán i tento trend jako prospěšný, takové zkreslené vnímání i záměrně pěstovaný podvědomý pocit byly umocňovány argumenty levicových intelektuálů na universitách, právě tak jako levicovými novináři, kteří svorně prohlašovali, že to je trend společensky i ekonomicky prospěšný vzhledem k populačnímu vývoji a stárnutí populace. Používali i argumenty tak populistické, jako …..a kdo by dělal zahradníky a uklízečky. Tento hojně zneužívaný argument úplně a záměrně opomíjel skutečnost, že právě tyto profese nejsou rozhodně tahouny ekonomiky, nic nevytvářejí, a naopak s každou uklízečkou a zahradníkem přijde několik hladových krků, které budou následně namnoženy do průměru minimálně deseti dětí na jednu rodinu. Tyto početné rodiny do sociálního systému nepřispívají, ale naopak se na něj plně spoléhají a soustavně jej vysávají, právě tak jako zdravotnictví a školství, které je dětem těchto převážně ilegálních přistěhovalců poskytováno zdarma. Následuje další oblíbený trik a tím je slučování rodin, ač nejsou nástroje na ověřování tvrzení těchto přistěhovalců o příbuzenských vztazích. Žádné testy DNA nebyly a nejsou používány pro finanční i časovou náročnost, která by byla stejně napadána aktivisty občanských iniciativ.

Ze složení přistěhovalců potom plyne i zaměření těchto aktivistů, kteří se dnes skládají nejen z rodilých Američanů, ale převážně právě z přistěhovalců a jejich potomků. Je potom zcela logické, že se soustředí jen na svoje krajany a například přistěhovalce z Evropy by se nezastaly nikdy, a to bez ohledu na závažnost důvodů, které by takového Evropana k přistěhovalectví do USA vedly.

Ti privilegovaní přistěhovalci pocházejí z chudých zemí, chudobou se zaštiťují, i když si stav svých národů a zemí zavinili sami. Jsou zbabělí, líní a neochotní cokoliv měnit, sice závidějící svým pánům, ale zároveň jim naprosto poslušní. Přitom jsou až do morku kosti nasáklí komunistickými ideály, které mezi ně zasévali převážně levicoví kněží. Pravdivost tohoto tvrzení již dávno dokázal Che Guevara se svými spolubojovníky. Chudé lidi spoléhající na spasitele a vzývající ideály rovnosti a blahobytu pro všechny se pokoušel pozvednout k revoluci, která by svrhla jejich pány a otevřela jim cestu k realizaci těchto přání. Nenašel se nikdo, kdo by jej podpořil. Naopak jej udávali a zrazovali. Bylo to příliš nebezpečné, nejisté a nikdo z Latinoameričanů prostě nechtěl riskovat.

Nyní však můžeme sledovat do očí bijící rozpor mezi odevzdaností a zbabělostí těchto lidí ve svých rodných zemích a jejich agresivitou, bojovností, neohrožeností, kterou předvádějí o pár tisíc mil severněji. Doma veškerý útisk a bídu snášeli bez reptání, a na cestu si vzali jen komunistické ideály. Po příchodu do států však začali za tyto dovezené ideály bojovat. Svoji nenávist vůči vládcům ve svých rodných zemích, kterou se báli jakkoliv projevit, obrátili proti všem bílým obyvatelům USA. Využívají či přesně řečeno zneužívají demokracii a její mechanismy k ovládnutí hostitelské země, tak jako by to dělal každý parazitický organismus jakéhokoliv původu. Přesně tak, jako to dělali komunisté v Rusku a poté ve střední Evropě, aby se chopili moci. V případě Severní Ameriky stačilo pouhých několik desetiletí k tomu, aby se tito přistěhovalci a první generace jejich potomků dostali do pozic, ze kterých již mohou pokračovat k ovládnutí té země, která jim otevřela náruč, poskytla jim bezpečí a blahobyt jakého by se ve své rodné zemi nedočkali. Nyní demontují demokratické instituce hostitelské země a předělávají ji podle svých názorů vyloženě komunistických. Tím podvazují možnosti přirozeného dalšího vývoje a rozvoje, rozhodují o jejím budoucím směřování a vynášejí nad ní rozsudek smrti. Z přistěhovalců se stávají volení zástupci na státních i federální úrovni, rozhodují tak z pozice zákonodárců o všech zákonech. Jsou z nich soudci, kteří potom jakékoliv zákony odporující komunistickému dogmatu, ruší. Země se tak dostáv do začarovaného kruhu, ze kterého není řádnými prostředky úniku. V tomto případě zákony navržené Republikány zablokují, pokud některý z nich projde, tak jej jejich soudci zruší a tak vstupují v platnost pouze zákony, které Demokratům vyhovují. Z přistěhovalců se stává díky porodnosti a neustálému přílivu dalších přistěhovalců zaštiťovaných předchozími přistěhovaleckými vlnami formou sponzoringu, zvacích dopisů apod. velmi snadno většina. Tato většina potom volí ne podle názorů nebo stranické příslušnosti, ale pouze podle etnické příslušnosti. Proto je například v okrese, který tvoří ze 43 procent Hispánci je nahrazen zkušený, lety osvědčený a komunitou uznávaný soudce navržený Republikánskou stranou, dvaceti sedmiletým kandidátem bez praxe jen proto, že je původem z Kolumbie. Jak si bude při rozhodování soudních sporů postupovat si dovedeme představit.

Nejlepším aktuálním důkazem toho, že přistěhovalci nemají v nejmenším úmyslu se asimilovat, začlenit do společnosti a stát se v tomto případě řádnými americkými občany jsou slova první Palestinky zvolené do Kongresu, která pronesla jen několik hodin poté, co složila přísahu, v jednom baru poblíž Kapitolu. „Nikdy, opakuji nikdy nedopusťte, aby vám někdo vzal vaše kořeny, vaši kulturu, a to kdo jste. Protože jen když si to zachováte, tak vás lidé mají rádi a volí vás. A když se váš syn podívá na vás a řekne, mami podívej, ty jsi vyhrála a ten tyran a násilník prohrál. A já jsem mu odpověděla, dítě oni prohráli, protože my do toho jdeme a hodláme „impeach“ toho „motherfucker“, (jelikož nepoužívám vulgarity musíte si význam tohoto výrazu a jeho synonym jako jsou whoreson, son of bitch, asshole, prick, shit, najít v překladači). Myslela tím prezidenta Spojených států amerických, země zaslíbené, do níž přišla před nedávnem a jíž slíbila věrnost v přísaze. Za svoje slova sklidila aplaus, jásot a souhlasné výkřiky přistěhovaleckých aktivistů.

Úděsnost tohoto prohlášení a licoměrnost, se kterou přísahala věrnost Spojeným státům, nejvíce vynikne, když si uvědomíme, že je pronesla příslušnice údajného národa, který proslul terorismem a politickými vraždami. Hodlá stejnou praxi provozovat i ve Státech? Byla stejně upřímná i při skládání přísahy před víceprezidentem Spojených států, anebo lhala a podváděla jenom proto, aby kořistila z hostitelské země a zaváděla v ní teroristické manýry?

Prostý fakt, že se z Demokratické strany stává strana komunistická, i když je umírněnými oponenty bohužel zatím opatrně nazývána jenom socialistickou a to, co prosazují socialistickým podvodem, dokazuje program v loňském roce nově zvolených členů obou komor Kongresu. Například poslankyně této strany zvítězila nad svým republikánským protivníkem s velkou převahou díky následujícím heslům, právo na práci, bezplatné školství a zdravotnictví, pokud je čtenář těchto řádek při smyslech, a to jsem si jist, protože jinak by tyto řádky nečetl, tak mu musí při poslechu těchto hesel běhat mráz po zádech. Vybudovat takový systém totiž znamená nejprve zlikvidovat všechny nepřátele, což jsou všichni svobodomyslní, nezávislí lidé s alespoň nějakým majetkem, dosadit do vedení země lidi zbabělé, hloupé a bez jakéhokoliv majetku, sžírající se nenávistí proti každému, kdo hospodaří na pár hektarech půdy, dře od nevidím do nevidím v malé živnosti. Vybudovat takový systém znamená popravit jakéhokoliv odpůrce anebo popravit i zcela nevinného za vykonstruované obvinění. To je však pouze fáze budování.

Daleko obtížnější je tento systém potom udržet. Zde již nepomůže totální sledování obyvatel, popravy a věznění. Zde je třeba obehnat ten vysněný ráj vysokým plotem nabitým 380 Volty, před něj vytvořit mnoho kilometrů široký pás se zákazem vstupu a střílet každého, kdo chce projít.

Uvnitř takového systému musí být nastoleno plánovité hospodářství, které vychází z centrálně statisticky propočtených potřeb jednotlivce. Od spotřeby toaletního papíru, intimní hygienu žen od 14 let věku do přechodu, ponožky, přes počet dětí ve školách, počet a rozmístění lékařů až po počet traktorů, určení velikosti osevních ploch pro jednotlivé plodiny až po elektrárny, hutě a doly. Jelikož ve vysněné společnosti rovnosti musí mít všichni stejně musí být příjem každého jednotlivce určen ve velmi malém rozmezí. Více mohou mít jenom pohlaváři režimu, kteří mají i speciální obchody s luxusním zbožím a kteří také jediní mohou cestovat mimo systém.

Všichni obyvatelé bývalého komunistického bloku, kromě těch, kdo vlivem hlouposti nebo těžké duševní nemoci zapomněli, na vlastní kůži poznali, a proto také naprosto bezpečně vědí, že takový systém může fungovat po omezenou dobu, ale jen za cenu úpadku, živoření a zničení celých generací. Několik asijských despotických režimů se sice snaží dokázat pravý opak, ale jsem si naprosto jist tím, že by nikdo z Evropanů nebo Američanů nechtěl být občanem Severní Koreje, ani Vietnamu, ani Číny. Sní snad někdo o výhodách systému, který je založen na lžích, jehož veškeré ekonomické úspěchy jsou založeny jenom na krádežích techniky i know-how, který protestující studenty prostě rozdrtí tankovými pásy a nepohodlné národnostní menšiny prostě vyvraždí, nebo snad rodiče rádi pošlou děti do převýchovných táborů, kde je zlomí na duši i na těle a udělají z nich roboty papouškující komunistické poučky a udávající svoje rodiče? Jistě ne!

Neustávající vlny převážně ilegálních přistěhovalců podporované a financované těmi, kdo chtějí zničit stávající společenský systém a nahradit jej novým společenským pořádkem a diktaturou hrstky vyvolených, vytvářejí v hostitelské zemi z přistěhovalců většinu. Tato nově vzniklá většina, která hostitelskou zemi ani nezaložila, ani se nepodílela na jejím budování a vzestupu, nemá k hostitelské zemi, její kultuře a právu ani ten nejmenší vztah se stává jejím vládcem. Přitom vlny přistěhovalců jsou stále silnější a častější právě tak jako jejich agresivita při ilegálním přechodu hranic. Proti pohraniční stráži stále častěji používají násilí a takových barbarských nástrojů, jako je házení batolat přes zábrany a ploty opatřené žiletkovým ostnatým drátem.

Přesně tak jako primitivní parazitický organismus. Příroda je velmi pestrá a oplývá jak hostitelskými, tak parazitickými organismy. Ať již boží prozřetelností, přirozeným vývojem nebo zásahem mimozemských bytostí do chodu laboratoře zvané Země, je většina i parazitických organismů natolik inteligentní, že ponechává svého hostitele naživu, jelikož ví, nebo má geneticky zakódováno, že by smrt hostitele znamenala i jeho vlastní smrt.

Ne tak globální komunismus, ve který se přerodil komunismus ze své evropské kolébky. Globální komunismus je parazitický organismus, který je tak hloupý, že chce svoji nejvýznamnější hostitelskou zemi, USA, totálně zlikvidovat a není schopen domyslet důsledky právě tak fatální i pro něj. Jelikož je tento parazitický organismus složen z lidských bytostí nelze se vymlouvat na nějakou genetickou předurčenost. Veškeré takové zhoubné chování je jen výsledkem hlouposti, a to hlouposti o tolik větší, že tito lidé mají nejen střední, ale většinou i vysokoškolské vzdělání. Vždyť stačilo jen vnímat při hodinách dějepisu, které se praktikují dokonce i na amerických školách. Tam by se takový student dozvěděl, jak byl komunistický režim kdekoliv ve světě nastolen, jak udržován a jak nakonec všechny ideály jeho zakladatelů vzaly velmi rychle zasvé z jediného důvodu, tento systém prostě nemůže fungovat. Není slučitelný ani s demokracií ani s ekonomickým rozvojem. Je to diktatura svojí politickou konstrukcí a plánovité hospodářství konstrukcí ekonomickou. Jedině tyto dvě konstrukce jsou slučitelné. Představovat si slučitelnost demokracie a plánovitého hospodářství anebo diktatury a volného trhu může jenom idiot. Omlouvám se za tento výraz, ale chápejte ho jako terminus technicus, tedy odborný termín, nezbytný pro kvalitní definici zkoumaného jevu nebo subjektu.

Lze předpokládat, že za těchto demografických podmínek bude demokracie a tržní ekonomika v USA zničena. Bude následovat úpadek, definitivní ztráta již tak nejisté vedoucí pozice ve světě. Pokud k tomu dojde, lze s jistou konstatovat, kromě úpadku, živoření a ovládání Spojených států cizí velmocí, do jejíhož hlavního města se budou američtí komunisté nejprve jezdit učit, jak kapitalistům zakroutit krkem, tak později si tam jezdit pro pokyny politické i ekonomické a bez tamního souhlasu neudělají ani krok, a dokonce ve své horlivosti budou mnohdy papežštější nežli sám papež. Konstatovat lze i fakt, že se nynější revolucionáři, zapálení a odhodlaní přetvořit Ameriku podle svých komunistických ideálů, velmi rychle změní ve funkcionáře diktatury popravující a utiskující své vlastní spoluobčany, které svým komunistickým experimentem uvrhli do bídy, zatímco pro ně bude dováženo luxusní zboží, které si budou odebírat v obchodech kam mají přístup jen oni sami. Dnešní revolucionáři chlubící se svojí chudobou a vystavující na odiv, že nemají na zaplacení nájemného a že čekají na první výplatu z Kongresu jako na smilování, budou mít nejvyšší příjmy, jako jediní budou moci vlastnit rozsáhlé majetky a jako jediní budou moci cestovat bez povolení do jiných zemí, než budou země globálního komunistického tábora. Nepoučení nebo nepoučitelní? Bez znalosti historie a jejího pochopení není žádná budoucnost, a to pro nikoho. Pro nikoho, ovšem s výjimkou, že se lidská civilizace buď zahubí celá a na planetě nastoupí jiný druh, anebo se zvrhne v nějakou podobu, kterou už předkládali mnozí, ale v jejich době pochopenou jen jako fantazii, od již v realitě dokonce vyzkoušeného děsu G. Orwella až třeba po E. G. Wellse a morloky požírající eloie.

Většina původních obyvatel, kteří ještě v roce 2000 tvořili většinu si bude muset v krátké době vybrat, zda se podřídí novému režimu a vstoupí do jeho služeb, anebo zda se odtrhne od Spojených států a zahájí novou secessi a vyhlásí nové konfederované státy. Tentokrát lze ale výsledek takového děje jen velmi těžko předvídat. V době americké občanské války to bylo celkem jednoduché, obrovská převaha severu v počtu obyvatel a průmyslu. Nyní by byly síly daleko více vyrovnané i když určitá podoba je i zde. Střed Ameriky je převážně zemědělský, armáda je tvořena z většiny příslušníky jiného než evropského původu, takže lze najít spíše podobu se zánikem starověkého Říma, než s událostmi novějšího data.

A poučení pro Evropskou unii slíbené v titulku? Stačí dosadit za USA – EU. Evropané původem jsme všichni, příliv přistěhovalců z jihu je také stejný a metody uplatňované při převzetí moci v USA budou okopírovány shodně do posledního detailu i v Evropě. Jenom to bude o pár let později, protože to je stejné jako s módními vlnami, které tady měly vždy náležité zpoždění, vzpomínáte? Ovšem tento čas nám není dán proto, abychom jej promarnili čekáním na spasitele a volbou falešných proroků. Vděčni za tento odklad jej musíme využít k boji, pokud si ovšem ještě vůbec vážíme svých předků, své země, své kultury a svých životů.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.