SPR-RSČ » Publikace » Blog Republikánů » Teze srovnávací studie zločinecké a exekutorské mafie

Teze srovnávací studie zločinecké a exekutorské mafie

Nemine dne, kdy by nebyly zveřejněny zprávy o zvěrstvech páchaných exekutorskou mafií s tragickými důsledky pro obyvatelstvo. Minulý týden jsem publikoval hned dvě statě zabývající se tímto do hrozivých rozměrů narůstajícím problémem.

A již je tady další zpráva vyvolávající zástupy utýraných duší. V nejnovějším případě zahájili policejní vyšetřovatelé stíhání organizované zločinecké skupiny zatím 28-členné pro podvody, vydírání, zneužívání pravomoci úřední osoby a lichvářské praktiky. V praxi by to znamenalo, že může jít o praktiky jinak velmi obvyklé. Domluvená skupina osob poskytne půjčku na lichvářský úrok, další člen organizované skupiny tlačí na její okamžité splacení a pokud není dlužník schopen platit, předává věc soudu, ten přidělí dopředu domluveného exekutora, který dá například nemovitost do dražby, kde ji vydraží člen organizované zločinecké skupiny. A další tragédie nezřídka končící sebevraždou a rozvrácenými rodinami je na světě. Zde je ovšem situace ještě o poznání vážnější. Tyto zločiny totiž nepáchají řadoví občané se zločineckými sklony, ale osoby, kterým byla svěřen výkon státní moc, jednají tedy se souhlasem státu. A stát je, jako úřední osoby kryje.

Vše pramení z tragicky špatné právní úpravy zvláště v České republice, za kterou by měli být voláni ke hmotné i trestní odpovědnosti všichni současní politici. Tj. měli by být vyšetřováni policejními orgány, státními zástupci a postaveni před soud. Je to však možné v zemi, kde justiční a exekutorská mafie jsou propojeny korupčními vazbami?

Stát má zajišťovat právní prostředí pro všechny občany. V žádném případě se nemůže této povinnosti zbavit tím, že část svých pravomocí převede na soukromé podnikatelské subjekty. Zatímco i pod dohledem státních úředníků může dojít ke zneužití pravomoci úřední osoby, při svěření takové moci soukromému podnikateli je sázka na jistotu.

Pojďme se pokusit i pro ty, kdo současný systém hájí najít podobnosti nebo rozdíly mezi zločineckou mafií a mafií provozující exekutorskou činnost.

Nejprve psychologická charakteristika zástupců obou skupin.

Profil zločince obsahuje tyto prvky:

Průměrnou až podprůměrná inteligence s rozdílem jediné oblasti, a to asociálního myšlení.

Trpí velmi nízkým sebevědomím. Je v podstatě plachý a má silné pocity vlastní nedostatečnosti, je slabý ve verbální komunikaci a velmi slabý v psaném projevu.

Je to většinou velký silný muž s dobrou fyzickou kondicí.

Pochází z rodiny, v níž často docházelo k manželským svárům, většinou z rozvedených rodin. V mnoha případech vychováván jenom jedním z rodičů.

Měl problémy ve škole, je možné, že byl i vyloučen.

Má záznam v trestním rejstříku možná i za napadení nebo znásilnění i ve stadiu pokusu.

Měl původně velký zájem o práci policisty, jejich práci obdivuje a vnitřně se ztotožňuje s policistou nebo jinou autoritu. Není schopen rozlišit hranici mezi svým přáním a skutečností, ta se při možnosti vystupovat jako autorita naprosto stírá.

Do služby u policie se mohl i hlásit, neprošel však při psychotestech.

Komplex méněcennosti kompenzuje aktivitami ve skupině stejně orientovaných.

Je to osoba plná zloby, její ukájení demonstruje na svých obětech, těší ji publicita.

Byl by nezaměstnaný nebo dokonce dlouhodobě nezaměstnaný, protože nemá dovednosti a schopnosti pro práci kvalifikovanou a práci vyžadující fyzické úsilí nesnáší, protože je v nitru zahálčivý.

Není příliš pořádný a pečlivý. Nedbá na osobní hygienu.

Je naprosto zřejmé, že se jedná o osobu psychopatickou s výraznými asociálními prvky. Je předpoklad, že na základě svědectví osob, které se staly obětí buď zločinecké, nebo exekutorské mafie lze konstatovat, že jsou tyto dvě zdánlivě nesouvisející množiny svými psychologickými profily takřka totožné.

Hodnocení obou množin z hlediska jejich přitažlivosti pro jednotlivce

Obě množiny svým způsobem činnosti, náplní své činnosti a přístupem k většinové populaci vyloženě přitahují stejné typy osob, jak bylo rozebráno v předchozím odstavci. Asociální, problémové typy, odmítající normální společenské zařazení a především práci. Jediným rozdílem mezi zločineckou a exekutorskou mafií je v tom, že zločinecká mafie není příliš úspěšná v zajišťování beztrestnosti svým členům. Naopak u exekutorské mafie je rozsáhlá beztrestnost dána jejím krytím státními orgány a zákony. Příslušník exekutorské mafie by při svém zařazení do mafie zločinecké byl s největší pravděpodobností již při spáchání prvního zločinu pronásledován, zadržen a odsouzen k mnohaletému trestu.

Metody činnosti používané oběma mafiemi

Metody jsou již na první pohled naprosto totožné a není třeba je podrobně rozebírat, protože tyto charakteristiky jsou vyjádřeny jak v příslušných zákonech, jejich důvodových zprávách tak kriminalistických studiích. Krádež, přepadení, vloupání, porušování osobní svobody, porušování domovní svobody, vydírání, psychické násilí, fyzické násilí až po korupci úředních osob, korupci policistů a soudců.

Zde opět není třeba podrobného srovnávání, protože metody obou mafií jsou naprosto totožné, byť jedna provádí například vloupání do obydlí nezákonně, kdežto druhá za pomoci zákona, a dokonce mnohdy za přímé asistence příslušníků policie.

Legalizace výnosu ze zločinecké činnosti. Tento paragraf v nepatrně odlišném znění je součástí trestního zákoníku avšak tento původní termín nazvaný legalizace vnosu z trestné činnosti se použít nedá i když se jedná o stejný postup, stejné prostředky a stejný výsledek.

Zločinecká mafie potřebuje prostředky získané z trestné činnosti, například výroby a prodeje drog legalizovat, což je pro ni velmi obtížné a považuje za úspěch padesátiprocentní zisk tak zvaných čistých, legálních prostředků.

Exekutorská mafie pod krytím státu, který ji svěřil pravomoci, zákonů a soudcovské mafie má daleko jednodušší pozici a nemusí počítat a smířit se při legalizaci výnosu ze své činnosti se žádnými ztrátami, naopak má zajištěn obrovský zisk. Jak bylo popsáno již mnohokráte má exekutorská mafie obrovské pole působnosti. Od zadlužování občanů, přes jejich vydírání, uvalení exekuce až po prodej exekučně zabaveného majetku, kdy vlastně není žádný majetek před touto mafií chráněn a občané jsou vydáni naprosto bezbřehému násilí a bezpráví.

Metody maskování činnosti používané oběma mafiemi

Aniž bychom předbíhali hodnocení jednotlivých faktů a empirických poznatků lze konstatovat, že existuje opět naprostá shoda ve způsobu maskování činnosti obou mafií s tím rozdílem, že zločinecká se uplatňováním těchto metod maskování vystavuje dalšímu trestnímu postihu na rozdíl od té exekutorské, které je tato činnost schvalována represivními orgány státu.

Jedná se o vyvolání strachu, přímé zastrašování, psychické vydírání, a především vzbuzování obav, že při jakémkoliv odporu, neposlušnosti, odmítnutí výpalného bude situace ještě horší. Zločinecká mafie může třeba vážně zranit s poukazem na to, že příště to může být podstatně horší. Exekutorská mafie může vyhrožovat tím, že příště se do bytu k zabavení věcí dostaví před osmou hodinou ranní tak, aby vyvolala obrovský psychický nátlak na děti dlužníka, u nichž se dají předpokládat trvalé celoživotní následky, kdy takový šok má potenci totálně zdeformovat celou budoucnost dítěte a dítě samotné uvrhnout do sféry zločinu. Exekutorská mafie má ještě obrovskou výhodu v zesilování účinku svého vyhrožování v tom, že dnes si žádný občan nemůže být jist rozhodnutím soudu anebo dokonce tím, že by se domohl spravedlnosti. Konkrétním příkladem je rozhodnutí soudu, který ohodnotil varovný výstřel proti domnělému zloději v době kdy se v okolí údajně nacházel exekutor dvanácti lety nepodmíněně na rozdíl od dokonané brutální vraždy v téže době, kterou ohodnotil pouze pěti lety vězení.

Vliv obou mafií na společnost a její fungování

Znevažování práva, zdůrazňování nerovnosti před zákonem, konkrétní případy, kdy je zločin páchaný zvláště skupinami zaštítěnými státní mocí mají vyloženě rozkladný účinek na společnost. Osoby, které mají zločinecké sklony, je mohou uplatňovat, pokud si zvolí obor podnikání pod státní kuratelou. Takovéto faktické fungování potom samozřejmě inspiruje i zločineckou mafii k tomu, aby se se svojí sesterskou exekutorskou propojovala a tím si vytvářela sama pro sebe příznivější podmínky pro činnost a pro legalizaci výnosu ze své ostatní činnosti.

Rozkladný účinek na společnost a její fungování ovšem výrazně překračuje hranice současnosti. Každé takové pochybení má vliv především na mladou a nejmladší generaci. Ta si na základě svých zkušeností může odvodit jediný logický závěr. Poctivé úsilí, dodržování zákonů a morálních pravidel je leda tak pro hlupáky. Jestliže chce mladý člověk něčeho dosáhnout, a především si zajistit pohodlný život jsou takové věci, jako je dodržování zákonů, morálka, slušnost, cit naprosto zbytečným balastem, který jenom zdržuje.

Tento poznatek byl již mnohokráte ověřen historickými událostmi. I v mnohem širších souvislostech, než je jenom činnost mafií. Naposledy přípravou, průběhem a výsledky tak zvané sametové revoluce v roce 1989. Žádný ze zločinů předcházející diktatury nebyl potrestán, právě tak, jako pachatelé nebo strůjci těchto zločinů. Zločinecká organizace nebyla zakázána a rozpuštěna, její majetek získaný zločineckou činnosti nebyl zabaven. Prominentním zločincům nebylo zabráněno v zastávání politických a hospodářských funkcí v novém režimu. Tato prožitá zkušenost ve společnosti, která byla již beztak hluboce demoralizována předchozími desetiletími okupací a diktatur, vyvolala další vlnu tentokrát již pravděpodobně nezhojitelné demoralizace. Další generace si prostě řekly, že pokud chtějí dobře žít, musí to táhnout s tím, kdo právě vládne, bez ohledu na názory, přesvědčení a metody. Za nacistické okupace se měli nejlépe ti, kdo se stali členy nacistické strany, za komunistické diktatury nejlépe ti, kdo se stali členy komunistické strany, a ještě jim bylo umožněno, aby svoje majetky a pozice ve společnosti bezproblémově převedly do nových režimů, získali tím obrovský náskok před ostatními občany, a ještě svoje majetky zmnožili a svoje postavení ve společnosti upevnili.

Stejně je třeba hodnotit i působení obou mafií, které jsou předmětem těchto tezí.

Zločineckou i exekutorskou mafii lze také hodnotit jako soukromopodnikatelský subjekt parazitující na státu a společnosti.

Zde je podobnost naprosto flagrantní a není ji možné lépe charakterizovat než takto stručným vyjádřením. Jsou to soukromá uskupení, jejich podnikatelské zaměření je naprosto totožné, a to získání majetku jinou cestou než výrobou, obchodem nebo zajišťováním služeb, pokud ovšem nepovažujeme třeba prostituci nebo prodej drog za zajišťování společensky prospěšných a žádoucích. Metody pro získání majetku jsou opět naprosto totožné, jak bylo rozebráno dříve. Vždy se jedná o parazitující množiny například svojí snahou korumpovat státní moc, prolínat státní mocí, jak již bylo mnohokráte šetřeno v rámci české společnosti jako prorůstání organizovaného zločinu do státní správy.

Možnosti eliminace rozkladného vlivu obou mafií a důsledků jejich činnosti

V historii jsou známy úspěšné příklady takové eliminace zcela v souladu s požadavkem spravedlnosti a právním řádem. Ať již to je likvidace mafie na středozápadě Spojených států, nebo drakonická opatření tehdejšího italského diktátora, který při nástupu k moci dal prostě pozavírat všechny podezřelé a tímto jediným aktem úplně paralyzoval mafii a zlikvidoval veškerou její činnost. Je pravda, že po osvobození Itálie spojenci propustili všechny vězně v domnění, že to jsou účastníci protifašistického odboje. Pravda je, že tím prokázali naprostou neznalost evropských poměrů. Tímto směrem však není možné, ani potřebné se ubírat při řešení současných problémů.

Vzhledem k převažující podobnosti jak zločinecké, tak exekutorské mafie je třeba vůči nim postupovat obdobně a považovat tu exekutorskou za stejně nebezpečnou pro společnost, tedy ve stupni nejvyšším.

Okamžitě zrušit současný model obecně nazývaný „soukromí exekutoři“.

Pravomoc i výkon pravomoci vrátit státu a zajišťovat státními úředníky.

Schválit v podmínkách České republiky naprosto novou koncepci zajišťování výkonu této činnosti. Po vzoru právních úprav jak ve státech Evropy, tak i v ostatních částech světa. Nezbytné je věnovat se i v současnosti opomíjeným detailům, které však mohou mít nedozírné následky. Je třeba i zrušit tak zvanou fikci doručení, která je přímým porušením listiny základních lidských práv a svobod a justiční a exekutorskou mafií hojně zneužívána k ovládnutí obětí z řad nic netušících občanů.

Nový zákon stanoví mimo jiné vysokou odpovědnost věřitelů a takový rozsah chráněných práv, zájmů, majetku dlužníků, který nebude bránit narovnání vztahu věřitele a dlužníka, ale současně zabrání úpadku velké části společnosti a její společenské a morální ostrakizaci, která ničí budoucnost celé společnosti.   

Komentáře

  1. Kvido
   8 Listopad 2017 13:41 Odpovědět Citovat

   Zdravím všechny!
   Mohu potvrdit a doložit. Na dluh jistiny asi 400 CZK pro Kooperativu požaduje exekutor, zavěšený na Kooperativu po dvou letech skoro 40 tisíc CZK.!!!???
   Prostě, náklady exekutorů jsou neskutečně vysoké. Nyní to díky miniostrovi Pelikánovi snížili na max. odměnu asi 2.000. Ale otázkou je proč exekutoři vůbec berou tak nízké jistiny dluhu a "vyrábějí" tím pro sebe desetitisíce. To je ta zlodějna!

  2. Václav Černý
   14 Září 2017 23:12 Odpovědět Citovat

   Stačí doplnit paragrafy, odkazy a předepsaný počet stránek a je zde krásná diplomová práce se závěrečnou větou "Mezi oběma skupinami není rozdíl".

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.