SPR-RSČ » Podporující organizace » Republikánská mládež

Republikánská mládež

Úvodní slovo

Mladí přátelé, obracíme se na vás všechny, kterým není lhostejná budoucnost naší vlasti, národa a vás samotných. My, mladí, s velkým znepokojením sledujeme vývoj domácí a evropské politiky, která spočívá v odnárodňování jednotlivých států a postupném předávání jak politické, tak i ekonomické moci neprůhledným nadnárodním institucím. Optimismus nesdílíme ani v případě kultury, školství a životního prostředí. To vše bohužel nedává dostatečnou záruku, že budeme moci jednou převzít vedení prosperující a suverénní země. Naopak se obáváme neodvratné katastrofy a rozvratu.

Právě takový mladý občan, který si uvědomuje všechna nebezpečí, hrozící jeho zemi a národu, je typickým členem sdružení Republikánská mládež, národně a vlastenecky orientované organizace. Republikánská mládež pracuje po boku Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa, coby její křídlo zaměřené na mladé lidi.

Smyslem činnosti našeho sdružení je systematická práce mezi mládeží a s mládeží, podpora a propagace idejí a programu SPR-RSČ. Jedině Republikáni jsou totiž schopni a ochotni prosazovat politiku, která povede k výraznému zlepšení života mladých v České republice.

Činnost Republikánské mládeže zahrnuje nejrůznější propagační akce, shromáždění a protestní demonstrace členů, pořádání setkání politických špiček SPR-RSČ s mládeží atd. Republikánská mládež chce svoji aktivitou přispět k většímu podílu mladých na politickém vývoji naší země, kultuře apod. Za nedílnou součást činnosti Republikánské mládeže považujeme také boj proti drogám a jejich šíření mezi mládeží. Odmítáme rovněž tzv. konzumní trend, který si po listopadu 89 stále více podmaňuje většinu mladých.

Dnes se rozhoduje o budoucnosti. O tom nemůže být pochyb. A kdo jiný by měl o budoucnosti rozhodovat, když ne mladí? Pasivita se nevyplácí. Uplynulých padesát let je toho jasným důkazem. Jakým způsobem dnes přistoupíme k událostem kolem nás, takovou si vytvoříme budoucnost. Do nového tisíciletí nechceme vstupovat jako nesvéprávné stádo, ale jako svobodní a silní jedinci. Vyzýváme vás proto všechny, kteří ctíte stejné hodnoty, jste ochotni pro ně pracovat a chcete něco učinit pro budoucnost své vlasti, přidejte se k nám, staňte se členy Republikánské mládeže!

Náš program, o jehož realizaci budeme usilovat, je následující:

Boj proti multikulturalismu a ilegální imigraci

Ač nejsme z těch, kdo by využívali současné problémy ke svému zviditelnění a naplňování zcela sobeckých cílů, které nemají nic společného s národem a vlastí, musíme říci své jasné ne, multikulturalismu a imigraci. Pod vedení bruselské centrály ničí multikulturalisté rodiny, národ i vlast. My jsme hrdi na dějiny našeho národa, Jsme hrdi na úspěchy, které generace našich předků dosáhly nejen na poli ekonomiky a kultury, ale i na poli válečném. Nezapomínáme na hrdinné Československé legie. Nezapomínáme na protinacistický a protikomunistický odboj, který dokázal pozvednout zbraň proti největším nepřátelům národa a vlasti.

Říkáme jasné ne, imigrační vlně, kterou taktéž rozpoutal Brusel, Evropská unie a Evropská komise za pomoci kolaborantských vlád jednotlivých členských států Evropské unie. Tato země je naší zemí a nikomu ji nedáme v plen. Budeme bojovat ze všech sil, aby naše země naší také zůstala a to pro všechny budoucí generace. Našim heslem je Naše země, naše pravidla!

Jsme a zůstaneme pány ve své vlastní zemi.

Školství

I. Jako samozřejmost bereme povinnou školní docházku. Prosazujeme bezplatné zajištění vzdělání státem na všech úrovních.

II. Jsme zásadně proti placení školného na středních a vysokých školách.

III. Prosazujeme vytvoření podmínek pro studium sociálně slabších studentů středních a vysokých škol, a to formou stipendií, sociálních podpor a dlouhodobých bezúročných půjček.

IV. Nechceme bránit rozvoji a vzniku soukromých a církevních škol. Stát však nebude za tyto školy přebírat finanční záruky, a pokud ano, pak jen ve zcela výjimečných případech. Státní orgány však budou mít v každém případě právo kontroly těchto škol a školských ústavů.

V. Zásadně nebudou schváleny takové školní osnovy a učebnice, které by potlačovaly v mladé a dospívající generaci národní a vlastenecký duch. Bude vytvořen takový učební systém, který bude vytvářet a pěstovat národní hrdost.

VI. Odmítáme jakékoliv zvýhodňování různých národnostních etnik, při přijímání na střední a vysoké školy.

Problematika drog

I. V současné době právě drogy nejvíce ohrožují naši mladou generaci - toto zjištění se musí stát základem veškeré protidrogové politiky. Před tak eminentním nebezpečím, jaké drogy představují, je nepřípustné zavírat oči. Takovéto počínání by bylo nejen hloupé, ale vyloženě zločinné.

II. Jsme zásadně proti dnešnímu liberálnímu přístupu k drogám a feťákům. Jsme toho názoru, že jak drogy, tak i narkomané, nepatří do slušné lidské společnosti.

III. Odmítáme současné "moderní" rozdělování drog na tzv. měkké a tzv. tvrdé. Droga, ať je jakéhokoliv původu či složení, je jen přestupnou stanicí vedoucí k smrti. Téměř každý narkoman totiž začíná u tzv. měkké drogy, aby posléze přešel na tzv. tvrdou.

IV. Jsme zásadně pro to, aby držení jakéhokoliv množství drog bylo klasifikováno jako trestný čin.

V. Pro překupníky a pašeráky drog požadujeme bez výjimky trest smrti. Osoby, které svou činností připravují smrt jiným, byť postupnou, ztrácejí jakékoliv oprávnění své existence v lidské společnosti.

VI. Požadujeme, aby léčebná kůra narkomanů byla financována z jejich vlastních prostředků, neboť to byli oni, kdo si sami a dobrovolně zničili zdraví. Pokud tyto prostředky nemají, požadujeme jejich pracovní povinnost během léčby, aby tak státu odvedli náklady na ně vynaložené.

VII. Prosazujeme důslednou kontrolu tzv. zábavních podniků, ve kterých se hromadně konzumují a prodávají drogy. Majitelé a provozovatelé takovýchto podniků musí být tvrdě stíháni, protože právě oni nesou odpovědnost za svůj podnik.

Bezpečnost

I. Požadujeme vytvoření dokonalé a důsledné, realitě odpovídající, bezpečnostní koncepce státu.

II. Prosazujeme znovuzavedení trestu smrti pro potrestání nejbrutálnějších vrahů. Společnost má právo a povinnost se bránit.

III. Konečně dořešit otázku nepřizpůsobivých etnik, mj. obnovením domovského práva, odbouráním všech neoprávněných výhod apod. Na společnosti nebude a nesmí nikdo parazitovat.

IV. Pro zvýšení bezpečnosti občanů požadujeme posílit policejní hlídky v ulicích měst a obcí.

V. Stát musí zamezit přílivu uprchlíků ze třetích zemí, který se v posledních letech neustále stupňuje. Mimo jiné důslednou ostrahou státních hranic a přísnými zákony pro poskytování azylu a udělování českého státního občanství.

VI. Požadujeme zákaz anarchistických a jiných uskupení, která mají svou činností negativní vliv na zdravý růst mládeže.

VII. Zasazujeme se o likvidaci dětské prostituce a o omezení prostituce vůbec, především tvrdým postihem pasáků.

Politika a armáda

I. V politice jako takové budeme prosazovat důsledné hájení našich národních zájmů. To jest suverenitu země, zbavené politické závislosti na velmocích a nadnárodních institucích.

II. Odmítáme členství ČR v nadnárodních organizacích, jako je NATO či Evropská unie. Máme důvodnou obavu, že ztratíme naši státní suverenitu.

III. Požadujeme vyhlášení neutrality země a vybudování dostatečně velké profesionální armády.

IV. Odmítáme postupující nevěrohodnou transformaci a odnárodňování našeho majetku ve prospěch zahraničních společností.

Sociální oblast

I. Sociální a zdravotní péče musí být komplexní a musí občana provázet od narození po celý život. Proto požadujeme:

II. 6-tiletou mateřskou dovolenou. Výchova dítěte v raném věku má přednost před vším ostatním. Prosazujeme pravidelné zvyšování přídavků na děti v závislosti na růstu životních nákladů.

III. Zvýšení nástupních platů a daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

IV. Urychlené vyřešení bytové problematiky: obnovení státní bytové výstavby a finančně zpřístupnit byty pro mladé rodiny.

V. Průběžné zvyšování všech příjmů v závislosti na růstu cen.

Kultura

I. Státní kulturní politika musí být řízena podle zásady, že ekonomika a zemědělství nás sice živí, ale teprve kultura z nás činí národ. Odmítáme tedy důrazně jakékoliv podřizování kultury a umění ekonomice.

II. Kulturní činnost a všechny kulturní aktivity, jakož i umění, musí být neseny v čistě národním duchu. Česká kultura a umění jsou natolik vyspělé, že nepotřebují přejímat cizí, mnohdy zcela nesmyslné vzory a směry.

III. Stát musí podporovat (finančně, morálně, propagačně) výhradně jen ty kulturní a umělecké směry, které slouží k posilování národního sebevědomí.

IV. Na přední místo patří důsledná obrana mateřského jazyka a jeho upřednostnění ve veřejném životě (reklama, názvy firem, obchodů apod.).

V. Stát musí zamezit vyvážení našeho kulturního bohatství do zahraničí. Kulturní a umělecký odkaz našich předků patří národu.

Sport a tělovýchova

I. Rozvoj sportu a tělovýchovy je samozřejmostí pro zdravý vývoj naší populace. Stát bude dbát o to, aby sport i tělovýchova byly záležitostí masovou a nikoliv jen výběrovou.

II. Budeme usilovat o to, aby všechny sportovní a tělovýchovné organizace, svazy a spolky, v nichž má stát účast, byly vedeny a řízeny skutečnými odborníky.

III. Požadujeme výhodnější podmínky (např. daňové úlevy) pro sponzory.

IV. Volný čas mládeže je ovlivněn jejím okolím. Za mnohem přínosnější pro její zdravý růst považujeme výstavbu sportovních areálů a dětských hřišť, než současné feťácké kluby, restaurace s hracími automaty apod.

Ochrana životního prostředí

I. Ministerstvo životního prostředí je tu mj. od toho, aby se zabývalo přípravou naší mladé generace na ochranu přírody a životního prostředí. Tuto pomoc vidíme např. v tvorbě programů na ochranu přírody pro děti a mládež.

II. Odsuzujeme chování anarchistů, kteří svými "protesty", např. v podobě povalujících se zfetovaných existencí před bránou do jaderné elektrárny či rozbitých výloh McDonaldů a vyrabovaných obchodů, diskreditují ekologickou myšlenku.

III. Požadujeme zvýhodnění pro ty občany, kteří žijí v ekologicky postižených oblastech, formou daňových úlev, kompenzací tepla, elektřiny, otopu.

IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno zajistit mládeži z ekologicky zdevastovaných oblastí ČR bezplatnou školu v přírodě, a to i několikrát do roka.

REPUBLIKÁNSKÁ MLÁDEŽ a její kampaň "STOP DROGÁM"

My, kteří tvoříme a v současné nelehké době budujeme naši organizaci Republikánské mládeže, se držíme zásadního imperativu, který zní: Být aktivní znamená být neustále v pohybu! Nemůže sedět u prázdného stolu a čekat, až se - jaksi sám od sebe - zaplní. Chceme-li být jednou na něco pyšní, pak musíme, jak se lidově říká, přiložit ruku k dílu. Tím "dílem" je pro nás Republikánská mládež, mládežnická větev SPR-RSČ.

Česká mládež byli kdysi mládeží silně nacionalistickou. Věděla přesně, co chce a za čím má stát. V čase I. republice, jejímž smutným prokletím byla téměř naprostá nadvláda různých politických partají, stála jako jakýsi osamělý ostrov v rozlehlém oceáně. Nevšímala si valně věčných dohadů a handrkování té strany s tamtou stranou, ale svými skrovnými silami se snažila působit na český národ v národním a vlasteneckém duchu. Prokázala na nesčetných místech své správné smýšlení a konání. Bojovala proti všem tehdejším nepřátelům národa a tím i mládeže - proti všem liberálním parazitům, kteří si z politiky udělali výhodný kšeft, proti rozvratu a chaosu bolševictví a proti kosmopolitní stvůře, která nahlodávala náš národ. Proti stejným nepřátelům bojuje dnes i Republikánská mládež!

V minulosti pořádala naše organizace petiční akce, první byla zaměřena proti drogám, feťákům a dealerům, která shromáždila celkem 15 000 podpisů. Jako reakci na násilný útok NATO proti Jugoslávii jsme uspořádali petiční akci vyjadřující podporu srbskému národu. I ohlas této petice, zvláště mediální, byl velice solidní. Nyní jsou před námi daleko větší výzvy spojené s přívalem přistěhovalců do Evropy.

Jedno je tedy jisté - i když nemáme na růžích ustláno a i když nemáme takové prostředky jako "Mládež koblihového estébáka" či "Oranžová mládež bílé růže", na svém místě vytrváme a budeme konat v duchu starého hesla našich předků –

ZA NÁROD! ZA VLAST!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.