SPR-RSČ » Publikace » Mezinárodní spolupráce » Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Nedávná historie nás již dostatečně poučila, že bylo chybou zakládajících členů Evropského hospodářského společenství, že se snažili toto uskupení rozšířit o další členy. Tragickou chybou však bylo, že se do Evropské unie dala zatáhnout tehdejšími politiky Klausem, Zemanem i naše republika. Od té doby platíme za tuto chybu obrovskou daň. Dnes ovšem nám dokonce i ti politici, kteří nás do unie zavlekli, vnucují, že jsou těmi největšími bojovníky proti ní. Spoléhají na krátkou paměť a hloupost svých voličů. Byli jsme jediným uskupením, které proti vstupu do EU protestovalo. Byli jsme za svoje protesty i vězněni. Nyní se na naši stranu přidávají i další a další podobně smýšlející iniciativy.

Chceme zrušit Evropskou unii a vybudovat společenství suverénních národních států, spolupracujících ve všech oblastech na mnohonásobně vyšší a efektivnější úrovni. Přečtěte si základní dokument nové Evropy.

DEKLARACE SPOLEČENSTVÍ EVROPSKÝCH NÁRODŮ

Přirozená práva jedinců i národů, které tvoří svým rodem, jazykem, vírou a kulturou jsou dána jediným Bohem, historií vyvěrající z tisíců let bojů, porážek i vítězství, z prolité krve i prokázané statečnosti, z uvědomění si jedinečnosti jedinců i jejich pospolitosti. Tato práva jsou s ohledem na svůj původ nadřazena všem normám, včetně základních zákonů a dalším zákonným normám.

Respektování přirozených práv vytváří optimální podmínky pro dosažení cílů všech lidských bytostí a národních pospolitostí. Tato práva nemohou být nijak obcházena, nebo opomíjena a to ani pod záminkou dosažení jakýchkoliv vyšších cílů.

Jednotlivci tvořící národ si k zajištění svých cílů a chodu pospolitosti volí své vlády. Pokud však chce jakákoliv národní vláda spojit osud svého národa s osudem jakéhokoliv jiného národa nebo národů a vytvořit s nimi nadnárodní společenství, musí vždy rozhodnutí o tak historickém kroku svěřit svým občanům. Pokud tak neučiní, jsou veškeré smlouvy a z nich vyplývající povinnosti neplatné od samého prvopočátku. Neplatnými smlouvami se potom, dbajíce svých přirozených práv, nemusí žádní jedinci nebo jejich národní společenství řídit. Pokud však zákonodárná, soudní i výkonná moc jako pilíře demokratické moci trvají na svých rozhodnutích a z nich plynoucích závazcích a snaží se je vnutit svým občanům, postupují tak, jako kterýkoliv tyran v historii lidstva.

Paralyzovaná národní vláda, aby obhájila své rozhodnutí a udržela se u moci, dále předává své pravomoci neznámému a nikým nevolenému byrokratickému centru. To dále paralyzuje činnost národních vlád až do bodu, ve kterém je vynucováno přebírání všech nařízení z byrokratického centra bez možnosti jakékoliv změny nebo alespoň přizpůsobení národním poměrům a zvyklostem. Byrokratická nařízení jsou tak nadřazena všem národním právním normám a likvidují přirozená práva jedinců i jejich národních pospolitostí.

Za této situace je nejen přirozeným právem, ale přímo povinností každého jedince a každé národní pospolitosti společenství založené na tyranii opustit. Pokud by tomuto kroku národní vláda nebo nadnárodní byrokratické centrum bránili ozbrojenou mocí, mají jedinci a jejich národní pospolitost takové vlády svrhnout.

Novodobý tyran se jmenuje Evropská komise ovládající Evropskou unii za přisluhování národních vlád jednotlivých členských zemí.

Tento tyran již mnohokrát prokázal, že při sledování svých cílů je ochoten a schopen pošlapat jakákoliv práva a zákony, kterými se řídí evropské národy a jejich státní útvary již po staletí. Tyranie nebere ohled na to, zda ožebračí, uvrhne do nesvobody nebo dokonce zničí jednotlivce nebo jejich národní společenství. Cílem tyrana je prostřednictvím zničení evropských národů a jejich státních celků vytvořit z Evropy dědičnou tyranii vyvolených vládců a z jedinců snadno ovladatelnou masu bezduchých otroků.

Vědomi si katastrofální situace v Evropě, ohrožení národních principů a existence národních pospolitostí vyhlašujeme tuto deklaraci, jako základní prohlášení naší vůle opustit Evropskou unii a svrhnout tyranii Evropské komise.

Zakládající státy Polská republika, Slovenská republika a Česká republika se shodly na vytvoření

SPOLEČENSTVÍ EVROPSKÝCH NÁRODŮ,

otevřeného sdružení nezávislých národních států, základu pro přetvoření celé Evropy ve společenství rovnoprávných, nezávislých a spolupracujících národních států, jako základní podmínky, nejen pro současnost, ale především pro úspěšnou budoucnost a zdárný rozvoj všech národů Evropy.

Společenství národních států ponechá všechny výhody, které s sebou přináší volný pohyb Evropanů, odbourání celních i jiných bariér. Ponechá však moc v rukou lidu a jejich národních států. Moc zcela jasně definovanou, moc, která bude zcela konkrétní a adresně kontrolovatelná. Moc, kterou budou moci lidé, nespokojení s touto mocí vyměnit, což je jim v Evropské unii naprosto znemožněno.

Předpokládáme, že se vzrůstající krizí identity jednotlivých národů Evropy, jejich ohrožení násilným odnárodňováním vnucovaným a řízeným bruselskou multikulturní internacionálou, bude počet členů SPOLEČENSTVÍ dále růst.

Tyran v podobě Evropské komise a její bruselské centrály se bude jistě bránit právě tak, jako nesvéprávný a neschopný tyranský bruselský parlament. Pozadu jistě nezůstanou ani kolaborantské národní vlády. Jejich argumentem bude prospěšnost současného uspořádání a nemožnost jeho změny bez vyžádání si velkých obětí. Argument, který každá tyranie v dějinách lidstva používala ke zdůvodnění svého panství a jeho uchování na příštích tisíc let. Po každé revoluci nově nastoupivší moc tvrdila, že její revoluce byla tou nejlepší a tedy samozřejmě poslední v historii lidstva. Tvrdila, že to je důvod, proč žádné další revoluce a změny nejsou zapotřebí. Právě historie lidstva nás však poučila, že tento argument je naprosto falešný a již mnohokráte popřený.

Vyhlašujeme SPOLEČENSTVÍ EVROPSKÝCH NÁRODŮ, jako sílu a prostředek k odstranění stávajících nevyhovujících poměrů a nastolení spravedlivého uspořádání Evropy prospěšného všem Evropanům a jejich národním pospolitostem na křesťanském, národním a sociálním principu.

Podepsáno na Trojmezí dne 27. února 2016

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Roman Ruhig, Slovenská ľudová strana, Andrej Trnovec

NOVÝ PARLAMENT

Ondrej Klokoč, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 2016, Miroslav Sládek, Hnutí DOST, Martin Číhal

KORWIN

Lilija Moshechkova

K podpisu se připojily další inciativy:

Česko-Slovenský sněm, Výzva ke svobodě, Věra Řezníčková

ODVAHA (SK)

Emília Blážová, Projekt Československo, Pavel Matějka, Odvaha, Dagmar Tomková, Slovanská unie, Naďa Mikulášková

Ke článku je připojena fotogalerie

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.